ORSAY CLUB

Witamy w KLUBIE ORSAY!

* pola obowiązkowe: przy wypełnieniu tych rubryk, stan konta powiększy się o 800 punktów.

UWAGA, prosze sprawdzić nastepujące dane:

 • "E-mail" prosze podać swój aktualny adres e-mail, pole jest obowiązkowe
 • "Imię" proszę uzupełnić dane, pole jest obowiązkowe
 • "Nazwisko" proszę uzupełnić dane, pole jest obowiązkowe
 • "Ulica i nr domu" proszę uzupełnić dane, pole jest obowiązkowe
 • "Kod pocztowy" proszę uzupełnić dane, pole jest obowiązkowe ???validation.zip.example.???
 • "Miejscowość" proszę uzupełnić dane, pole jest obowiązkowe
 • UWAGA: Bez wyrażenia zgody, członkostwo w KLUBIE ORSAY nie jest możliwe.
  • Tak
   Nie

   I. Regulamin programu
   1. Organizatorem programu „KLUBU ORSAY”, zwanego dalej „Klubem” jest Ordipol Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Logistycznej 1, NIP: 677-20-01-669, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068811, zwany dalej Organizatorem.
   2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki Uczestniczek Klubu, zwanych w dalszej części „Uczestniczkami”.
   3. Treść regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora programu oraz na stronie internetowej: www.orsay-club.pl.

   II. Postanowienia ogólne
   1. Klub stanowi program przeznaczony dla Klientek sklepów ORSAY.
   2. Sklepy klubowe ORSAY znajdują się na terenie Polski.
   3. Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych Klubu jest Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Logistycznej 1. Na zlecenie Ordipol Sp. z o.o. dane osobowe członków Klubu, w zakresie wynikającym z działań Klubu, przetwarzane są również przez firmę Present – Service S.A. (zwaną dalej „PS”). PS jest podmiotem określonym w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, zwanej dalej „Ustawą”).

   III. Warunki członkostwa w Klubie
   1. Uczestniczka Klubu bierze udział w programie osobiście, a jej członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Warunkiem przystąpienia do KLUBU ORSAY jest zakup towarów w salonie ORSAY, wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie formularza zgłoszeniowego sprzedawcy ORSAY , bądź skorzystanie z szybkiej rejestracji on-line. Klientka podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego otrzymuje KARTĘ KLUBU ORSAY.
   2. Rejestracja on-line na stronie www.orsay.com: uczestniczka wypełniając formularz zgłoszeniowy w salonie ORSAY poprzez podanie swojego adresu e-mail ,otrzymuje link aktywacyjny na podany przez siebie adres. Po uzupełnieniu wszystkich danych na stronie internetowej Uczestniczka otrzymuje na swoje konto  800 punktów klubowych.
   3. Uczestniczka może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora.
   4. Jednej Uczestniczce mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie.
   5. Do uczestnictwa w programie KLUBU ORSAY uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat .

   IV. Uprawnienia Uczestniczki
   1. Wraz z zarejestrowaniem się w Klubie, Uczestniczka uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich elementów Klubu, w szczególności z:
   - uczestniczenia w systemie punktowym,
   - korzystaniu ze specjalnych ofert dla Uczestniczek Klubu.
   2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestniczce na podstawie niniejszego regulaminu jest posiadanie ważnej Karty Klubowej, o której mowa w pkt. V.1 Regulaminu.
   3. Warunkiem koniecznym do korzystania z ofert specjalnych przysługujacych Uczestniczce na podstawie niniejszego regulaminu jest wpisanie danych osobowych Uczestniczki do bazy danych Klubu ORSAY. Rejestracja danych osobowych trwa do 6 tygodni.
   4. Uczestniczka ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie po uprzednim ( pisemnym) powiadomieniu Organizatora.

   V. Karta
   1. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Uczestniczkę Karty KLUBU ORSAY (zwanej dalej „Kartą”).
   2. Karta jest ważna od dnia wydania przez okres 3 lat.
   3.Ważność KARTY  przedłuża się automatycznie na następny rok, o ile w roku poprzedzającym Uczestniczka dokonała jakiegokolwiek zakupu w sklepach Organizatora w ramach sieci sklepów klubowych „Orsay”. Jeżeli klientka nie dokona żadnego zakupu w sklepie ORSAY a tym samym nie doładuje punktów na KARCIE, jej KARTA ulegnie dezaktywacji.
   4. Warunkiem ponownej aktywacji Karty jest dokonanie zakupu określonego w pkt. III.1 Regulaminu.

   VI. System punktowy
   1. Uczestniczki są premiowane za dokonywanie zakupów w sieci sklepów ORSAY przy czym za każdą pełną wydaną złotówkę na zakupy uczestniczka otrzymuje:
      4 punkty KLUBU ORSAY za zakup zarówno artykułów nieprzecenionych jak i przecenionych.
   2. Zbieranie punktów jest możliwe tylko wtedy gdy Uczestniczka przy zakupach okaże KARTĘ KLUBU ORSAY. Istnieje możliwość dopisania punktów, jeśli Uczestniczka skontaktuje się z Infolinią ORSAY KLUBU w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu.
   3. W przypadku wydania Uczestniczce bonu KLUBU ORSAY, liczba punktów na podstawie której został wydany bon, zostaje ściągnięta z konta Uczestniczki.
   4. Zebrane punkty mogą zostać wymienione na bony rabatowe  (zwane dalej „bonami towarowymi KLUBU ORSAY”).
   5. Bon towarowy KLUBU ORSAY uprawnia jego posiadacza do zapłaty wyłącznie za towary oferowane przez Organizatora w ramach sieci sklepów klubowych ORSAY za cenę wyższą niż wartość nominalna bonu towarowego KLUBU ORSAY. Bon towarowy KLUBU ORSAY nie stanowi papieru wartościowego: ”zapłata za towar” przy użyciu bonu towarowego KLUBU ORSAY rozumiana jest w niniejszym regulaminie jako udzielenie przez Organizatora Uczestniczce nabywającej towar rabatu w wysokości wartości nominalnej bonu towarowego KLUBU ORSAY .Oznacza to, że Uczestniczka realizując wydany jej bon towarowy KLUBU ORSAY zobowiązana jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną towaru a wysokością udzielonego jej rabatu (wartością bonu towarowego KLUBU ORSAY).
   6. Bony towarowe nie uprawniają do zapłaty za towary o obniżonej cenie (z jakiegokolwiek powodu) w stosunku do pierwotnej ceny sprzedaży.
   7. Bon towarowy nie podlega wymianie na pieniądze.
   8. Uczestniczki mogą zbierać punkty we wszystkich krajach gdzie funkcjonuje Klub, jednak realizować bony można jedynie w kraju gdzie zakładana była KARTA KLUBU ORSAY
   Ważność bonów i punktów jest ograniczona czasowo, a w przypadku niewykorzystania ich w wyznaczonym terminie przepadają. Punkty w takiej sytuacji nie są zwracane Uczestniczce na konto.
   9. Punkty zebrane przez Uczestniczkę mogą być wymienione na bony towarowe najpóźniej do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym Uczestniczka uzyskała pierwszy(-e) punkt(-y). Po tej dacie punkty niewymienione na bony towarowe tracą ważność, a dokonywane zakupy są premiowane od nowa na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
   10. Bon towarowy może zostać zrealizowany w dniu jego wydrukowania , jednak nie później niż 3 miesiące od daty wręczenia go Uczestniczce.
   11. Z chwilą wydania Uczestniczce bonu towarowego, przechodzi na nią całkowite ryzyko utraty, zagubienia, zniszczenia albo uszkodzenia tego bonu. Uczestniczce nie zostanie wydany duplikat bonu, nie zostaną zwrócone także punkty na konto punktowe Uczestniczki.
   12. Informacja o ilości punktów Uczestniczki znajdować się będzie na stronie www.orsay-club.pl, w sklepach ORSAY a także na Infolinii KLUBU ORSAY.
   13. Bonów towarowych KLUBU ORSAY nie można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi. W szczególności oznacza to, iż bon towarowy KLUBU ORSAY nie może być wykorzystany do zapłaty za towar oferowany w ramach jakiejkolwiek akcji promocyjnej lub specjalnej oferty.
   14. Bonów towarowych KLUBU ORSAY nie można kumulować, tzn. nie można zapłacić za towar w ramach jednego zakupu (jednej transakcji) jednocześnie dwoma lub większą ilością bonów. Jeden bon towarowy KLUBU ORSAY oznacza jeden zakup (jedną transakcję), przy czym w ramach jednego zakupu możliwe jest nabycie dwóch lub więcej towarów. W takiej sytuacji rabat przyporządkowywany jest do każdego z nabywanych towarów, proporcjonalnie do ceny tych towarów.
   15. Towar niewadliwy, nabyty przy zakupie, w ramach którego zapłata za towar nastąpiła bonem towarowym KLUBU ORSAY nie podlega zwrotowi/wymianie.
   16. Zebrane punkty są automatycznie wymieniane na BONY KLUBU ORSAY po uzbieraniu minimum 2000 punktów. Bony drukowane są w sklepach ORSAY.

   VII. Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność Uczestniczek Klubu.
   1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestniczkę Klubu traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
   2.Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestniczka:
      -wyraża zgodę na uczestnictwo w programie KLUBU ORSAY
      -akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
      -wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zawartych w formularzu         danych osobowych stosownie do informacji zawartych w formularzu
      -potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.
   3. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestniczka wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora, firmy powiązane z nim kapitałowo oraz współpracujące przy organizacji programu KLUBU ORSAY. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestniczka wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestniczki są chronione zgodnie z Ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
   4. Każda Uczestniczka ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie.
   5. Organizator może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z działalnością Klubu.

   VIII. Ograniczenie odpowiedzialności i ograniczona gwarancja
   1. Z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w poniższych postanowieniach Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do stron internetowych Klubu, a także nie odpowiada za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych ze strony www.orsay-club.pl do Uczestniczki.
   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania (w tym za: opóźnienie, utratę, zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki) Poczty Polskiej lub innych podmiotów dostarczających korespondencję od Uczestniczki do Organizatora albo od Organizatora do Uczestniczki.
   3. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z:
      -utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub:
      -wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.

   IX. Inne postanowienia
   1. Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub wycofania dostępu do usług KLUBU ORSAY, bez lub za wcześniejszym powiadomieniem oraz nie ponosząc za to odpowiedzialności, chyba że warunki i zasady dotyczące określonej usługi stanowią inaczej.
   2. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.
   3. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Uczestniczek.

   X. Zmiany regulaminu
   1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2009r.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronach www.orsay-club.pl . Korzystanie przez Uczestniczkę z tych stron po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.


   *

   * Imię i nazwisko należy wpisać dużymi literami.
   Numer Klienta/Karty należy poprzedzić jednym zerem np: 05000000010
   Możliwość zalogowania istnieje dopiero po upływie dwóch dni od daty przystąpienia do KLUBU ORSAY.