REGULAMIN PROGRAMU KLUBU ORSAY

I. Regulamin programu 
1. Organizatorem programu KLUBU ORSAY, zwanego dalej „Klubem” jest Ordipol Sp. z o.o., z siedziba w Bielanach Wroclawskich, przy ul. Logistycznej 1, NIP: 677-20-01-669, wpisana do rejestru przedsiebiorców, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej, IV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000068811, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawe dzialania Klubu oraz okresla prawa i obowiazki Uczestnika  Klubu, zwanego w dalszej czesci „Uczestnikiem”. 
3. Tresc Regulaminu oraz kazda zmiana  Regulaminu  jest udostepniana w siedzibie Organizatora programu oraz na stronie internetowej: www.orsay-club.pl.

II. Postanowienia ogólne 
1. Klub stanowi program przeznaczony dla Klientów sklepów ORSAY. 
2. Sklepy klubowe ORSAY znajduja sie na terenie calej Polski. 
3. Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych Klubu jest Ordipol Sp. z o.o. z siedziba w Bielanach Wroclawskich, przy ul. Logistycznej 1. Na zlecenie Ordipol Sp. z o.o. dane osobowe Uczestnika, w zakresie wynikajacym z dzialan Klubu, przetwarzane sa równiez przez firme Arch – Data Business Solutions Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, ul. Ogrody 29/1. Arch – Data Business Solutions Sp. z o.o.  jest podmiotem okreslonym w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, zwanej dalej „Ustawa”), którego obejmuja regulacje  dotyczace administratora danych osobowych.  

III. Warunki czlonkostwa w Klubie 
1. Uczestnik bierze udzial w programie osobiscie, a jego czlonkostwo nie podlega przeniesieniu na inna osobe. Punkty oraz prawa wynikajace z uczestnictwa w Klubie nie moga byc sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.
2. Warunkiem przystapienia do Klubu jest zakup co najmniej jednego towaru w sklepie ORSAY, bez wzgledu na jego wartosc, oraz  wypelnienie w sposób kompletny i zgodny z prawda formularza zgloszeniowego wraz  z  przekazaniem go sprzedawcy ORSAY, badz skorzystanie z szybkiej rejestracji on-line. Klientka podczas wypelniania formularza zgloszeniowego otrzymuje Karte KLUBU ORSAY. 
3. Rejestracja on-line na stronie www.orsay.com: Uczestnik  wypelniajac formularz zgloszeniowy w salonie ORSAY poprzez podanie swojego adresu e-mail, otrzymuje link aktywacyjny na podany przez siebie adres e-mailowy. Po uzupelnieniu wszystkich danych na stronie internetowej Uczestnik  otrzymuje na swoje konto  800 punktów klubowych. 
4. Uczestnik  moze w  kazdym czasie  zrezygnowac z uczestnictwa w Klubie na zasadach okreslonych w niniejszym Regulaminie oraz  zazadac usuniecia swoich danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora. 
5. Jednemu  Uczestnikowi  moga przyslugiwac tylko pojedyncze uprawnienia czlonkowskie. 
6. Do uczestnictwa w programie Klubu uprawnione sa osoby fizyczne, które ukonczyly 16 lat . 

IV. Uprawnienia Uczestnika 
1. Wraz z zarejestrowaniem sie w Klubie, Uczestnik  uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich elementów Klubu, w szczególnosci:
- uczestniczenia w systemie punktowym, 
- korzystania ze specjalnych ofert dla Uczestników Klubu. 
2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnien przyslugujacych Uczestnikowi  na podstawie niniejszego Regulaminu jest posiadanie waznej karty klubowej, o której mowa w pkt. V.1 Regulaminu. 
3. Warunkiem koniecznym do korzystania z ofert specjalnych przyslugujacych Uczestnikowi na podstawie niniejszego Regulaminu jest wpisanie danych osobowych Uczestnika  do bazy danych Klubu. Rejestracja danych osobowych trwa do 6 tygodni.
4. Uczestnik  ma prawo w kazdej chwili zrezygnowac z uczestnictwa w programie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Organizatora na adres wskazany w punkcie I. 1 niniejszego  Regulaminu.

V. Karta 
1. Czlonkostwo rozpoczyna sie z chwila otrzymania przez Uczestnika Karty KLUBU ORSAY (zwanej dalej „Karta”). 
2. Karta jest wazna od dnia wydania przez okres 3 lat.
3. Po uplywie 3 lat waznosc Karty przedluza sie automatycznie na nastepny rok, o ile w roku poprzedzajacym Uczestnik  dokonal jakiegokolwiek zakupu w sklepach Organizatora w ramach sieci sklepów klubowych ORSAY. Jezeli Uczestnik  nie dokona zadnego zakupu w sklepie ORSAY, a tym samym nie zwiekszy ilosci punktów na Karcie, Karta ulegnie  automatycznej dezaktywacji. 
4. Warunkiem ponownej aktywacji Karty jest dokonanie zakupu okreslonego w pkt. III.2 Regulaminu. 

VI. System punktowy 
1. Uczestnik  jest premiowany za dokonywanie zakupów w sieci sklepów ORSAY: za kazda pelna wydana zlotówke na zakupy otrzymuje 4 punkty Klubu. Dotyczy to zarówno zakupu artykulów w regularnej cenie, jak i artykulów przecenionych.
2. Zbieranie punktów jest mozliwe tylko wtedy, gdy Uczestnik  przy zakupach okaze Karte. Istnieje mozliwosc dopisania punktów, jesli Uczestnik skontaktuje sie z Infolinia KLUBU ORSAY w ciagu 30 dni od dnia dokonania zakupu i przedstawi wymagane dane pochodzace z paragonu.
3. W przypadku wydania Uczestnikowi bonu KLUBU ORSAY, liczba punktów na podstawie której zostal wydany bon, zostaje automatycznie sciagnieta z konta Uczestnika. 
4. Zebrane punkty moga zostac wymienione na bony rabatowe  (zwane dalej „bonami towarowymi KLUBU ORSAY”). 
5. Bon towarowy KLUBU ORSAY uprawnia jego posiadacza do zaplaty wylacznie za towary oferowane przez Organizatora w ramach sieci sklepów klubowych ORSAY. Bon towarowy KLUBU ORSAY nie stanowi papieru wartosciowego: ”zaplata za towar” przy uzyciu bonu towarowego KLUBU ORSAY rozumiana jest w niniejszym Regulaminie jako udzielenie przez Organizatora Uczestnikowi  nabywajacemu  towar rabatu w wysokosci wartosci nominalnej bonu towarowego KLUBU ORSAY. 
6. Bony towarowe nie uprawniaja do zaplaty za towary o obnizonej cenie (z jakiegokolwiek powodu) w stosunku do pierwotnej ceny sprzedazy. 
7. Bon towarowy nie podlega wymianie na  gotówke. Uczestnik, realizujac wydany  mu bon towarowy KLUBU ORSAY, zobowiazany  jest do zaplaty róznicy pomiedzy cena towaru a wysokoscia udzielonego  rabatu (wartoscia bonu towarowego KLUBU ORSAY).
8. Uczestnik moze zbierac punkty we wszystkich krajach, w których funkcjonuje Klub, jednak realizowac bony mozna jedynie w kraju, w którym zakladana byla Karta. Waznosc bonów i punktów jest ograniczona czasowo. W przypadku niewykorzystania ich w wyznaczonym terminie, bony  traca  automatycznie  waznosc i nie moga byc zrealizowane,  a  punkty  ulegaja  przepadkowi.  Punkty w takiej sytuacji nie sa zwracane Uczestnikowi na konto. Utrata waznosci bonów towarowych ORSAY nie uprawnia do uzyskania jakichkolwiek innych swiadczen pienieznych, w tym wyplaty gotówki. 
9. Punkty zebrane przez Uczestnika moga byc wymienione na bony towarowe ORSAY najpózniej do dnia 31 grudnia roku nastepujacego po roku, w którym Uczestnik  uzyskal pierwszy (-e) punkt(-y). Po tej dacie punkty niewymienione na bony towarowe ORSAY traca  automatycznie waznosc, a dokonywane zakupy sa premiowane od nowa na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
10. Bon towarowy moze zostac zrealizowany w dniu jego wydrukowania, jednak nie pózniej niz 3 miesiace od daty wreczenia go Uczestnikowi.
11. Z chwila wydania Uczestnikowi bonu towarowego ORSAY, przechodzi na niego calkowite ryzyko utraty, zagubienia, zniszczenia albo uszkodzenia tego bonu. Uczestnikowi nie zostanie wydany duplikat bonu, nie zostana zwrócone takze punkty na konto punktowe Uczestnika. 
12. Informacja o ilosci punktów Uczestnika znajdowac sie bedzie na stronie www.orsay-club.pl, w sklepach ORSAY a takze na Infolinii KLUBU ORSAY.
13. Bonów towarowych KLUBU ORSAY nie mozna laczyc z innymi akcjami promocyjnymi. W szczególnosci oznacza to, iz bon towarowy KLUBU ORSAY nie moze byc wykorzystany do zaplaty za towar oferowany w ramach jakiejkolwiek akcji promocyjnej lub specjalnej oferty. 
14. Bonów towarowych KLUBU ORSAY nie mozna kumulowac, tzn. nie mozna zaplacic za towar w ramach jednego zakupu (jednej transakcji) jednoczesnie dwoma lub wieksza iloscia bonów. Jeden bon towarowy KLUBU ORSAY oznacza jeden zakup (jedna transakcje), przy czym w ramach jednego zakupu mozliwe jest nabycie dwóch lub wiecej towarów. W takiej sytuacji rabat przyporzadkowywany jest do kazdego z nabywanych towarów, proporcjonalnie do ceny tych towarów. 
15. Towar niewadliwy, nabyty przy zakupie, w ramach którego zaplata za towar nastapila bonem towarowym KLUBU ORSAY nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar wadliwy podlega reklamacjom na zasadach ogólnych. 
16. Zebrane punkty sa automatycznie wymieniane na bony towarowe KLUBU ORSAY po uzbieraniu minimum 2.000 punktów. Bony drukowane sa w sklepach ORSAY. 

VII. Dane czlonkowskie, ochrona danych i prywatnosc Uczestnika Klubu. 
1. Wszelkie dane dotyczace czlonkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestnika  traktowane beda przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz obowiazujacymi w tym zakresie przepisami  prawnymi. 
2.Wypelniajac i przekazujac formularz zgloszeniowy Uczestnik: 
   - wyraza zgode na uczestnictwo w programie KLUBU ORSAY,
   - akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
   - potwierdza autentycznosc zawartych w formularzu zgloszeniowym danych. 
3. Wypelniajac i przekazujac formularz zgloszeniowy Uczestnik  wyraza takze zgode na gromadzenie  i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgloszeniowym przez Organizatora, firmy powiazane z nim kapitalowo oraz wspólpracujace przy organizacji programu KLUBU ORSAY. Dane osobowe beda przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik  wyraza jednoczesnie zgode na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji droga elektroniczna (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika  sa chronione zgodnie z Ustawa oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
4. Kazdy  Uczestnik  ma mozliwosc wgladu i aktualizacji danych osobowych dotyczacych jej osoby, a takze prawo do usuniecia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie. 

VIII. Inne postanowienia  
1. Niewaznosc któregokolwiek z postanowien nie wyklucza stosowania pozostalych postanowien. W miejsce niewaznego postanowienia stosowany bedzie wazny przepis, którego znaczenie jest najblizsze celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowien Regulaminu. 
2. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wylaczaja ani nie ograniczaja ustawowych praw Uczestnika. 

IX. Zmiany regulaminu 
1. Niniejszy Regulamin obowiazuje od dnia 23 lipca 2013 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.: 
   - w celu dostosowania ich do powszechnie obowiazujacych przepisów prawa,
   - w celu wyeliminowania ewentualnych postanowien, mogacych naruszac interesy Uczestnika,
   - w zwiazku z rozszerzeniem oferty programu KLUBU ORSAY,
   - w zwiazku z istotna zmiana profilu dzialalnosci gospodarczej Organizatora. 
3. Tresc zmienionego Regulaminu zostanie ogloszona na stronie  internetowej: www.orsay-club.pl  oraz  jest udostepniana w siedzibie  Organizatora. 
4. Kazda zmiana  obowiazywac bedzie nie wczesniej niz po uplywie 14 dni kalendarzowych  od dnia jej umieszczenia na  wskazanej stronie internetowej. 
5. W razie, gdy którykolwiek Uczestnik  nie zaakceptuje tresci nowego/zmienionego Regulaminu,  obowiazany jest zawiadomic o tym fakcie Organizatora  w ciagu 14 dni  od daty ogloszenia Regulaminu.